Uncategorised

Кафедра зоології

 

 
професор
Бровдій В.М.
    Кафедру засновано у 1972 році. Першим її завідувачем був професор Кучеров І. С. (1972 – 1973 рр.). Згодом, протягом 1974 – 1987 рр., кафедру очолював доцент Таращук В. І. За цей час було чимало зроблено для організації матеріальної бази кафедри, її навчальної та науково-дослідної роботи, добору та підготовки викладачів і допоміжного персоналу.
Починаючи від серпня 1987 р. й по сьогодні, діяльністю кафедри керує доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Академії наук вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України Бровдій В. М.
Сьогодні досвідчені вчені і педагоги-доценти Н.П. Чепурна, О.В.Пархоменко, Т.М. Настека, О.Т.Лагутенко, І.В. Лапига забезпечують навчання студентів з зоології, екології, еволюційного вчення, філогенії тваринного світу, ентомології, паразитології основ сільського господарства, генетики з основами селекції, інноваційних технологій в біології та екології, біогеографії, антропології, екології тварин в інституті природничо-географічної освіти та екології.
Кафедра зоології є провідною серед зоологічних кафедр педагогічних вузів вищих навчальних закладів України, на базі якої щорічно проходять стажування викладачі інших вищих навчальних закладів України.
    Поряд із впровадженням системи неперервної фахової підготовки студентів, кафедра вдосконалює і втілює в навчальний процес кредитно-модульну систему оцінювання знань студентів. Відповідно до її вимог, оновлені типові та робочі навчальні програми з усіх дисциплін, які забезпечує кафедра. За редакцією проф. Бровдія В. М. в інституті вперше опубліковано навчально-методичний комплекс навчальних програм з біологічних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Підготовлені до видання та опубліковані програми державних екзаменів з біології для всіх спеціальностей стаціонарної і заочної форм навчання ОКР “бакалавр” і “спеціаліст”.
     Завершальним етапом вивчення теоретичних дисциплін з зоології є навчальні польові практики студентів, під час яких вивчається видовий склад, поширення, способи життя, динаміка чисельності тварин, їх місце та роль в біоценозах і практичній діяльності людини.
     В період практик студенти вчаться також визначати тварин, вести наукові щоденники спостережень за ними, накопичувати матеріал для написання курсових, дипломних і магістерських наукових робіт.
      Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну і навчально-методичну роботу. Спільно з вченими Національної академії наук вони брали участь у розробці комплексної зоологічної програми “Біологічні основи освоєння, охорони і реконструкції тваринного світу”.
      Сьогодні колектив кафедри працює над розробкою наукової проблеми: “Зміст, форми і засоби фахової підготовки вчителів”. За цією проблемою викладачами кафедри опубліковано ряд навчальних посібників та навчальних програм з зоології, екології та охорони природи для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів і учнів загальноосвітніх середніх шкіл.
   Популярністю серед освітян користуються навчальні посібники „Охорона природи” (Бровдій В. М., Гудзь Ю. П., Ільєнко К. П. та ін.), „Біологія. Тварини” (Бровдій В. М., Рогоча Л. Г.), „Екологічні проблеми України” (В. М. Бровдій, Гаца О. О.), „Екологія людини” (Бровдій В. М. із співавт.), “Енергетичні закони екології” (Бровдій В. М., Гаца О. О.), “Закони екології (соціально-економічні, геофізичні і геохімічні)” (Бровдій В. М., Гаца О. О.) “Біологічний захист рослин” (Бровдій В. М., Гулий В. В., Федоренко В. П.), “Закони екології” (В. М. Бровдій, О. О. Гаца). “Зоологія”(Пархоменко О. В., Барабаш О. В. та ін.). Професор Бровдій В. М. і доцент Філіпчук Н. С. є авторами статей до другого видання “Червона книга Україні. Тваринний світ” (1994, 20.. р.). Опубліковано перший підручник з дисципліни «Еволюційне вчення» (Бровдій В.М., 2013 р.).
        На кафедрі виконано ряд держбюджетних тем з проблем охорони тваринного світу, тему з пріоритетних наукових досліджень за тематикою ЮНЕСКО “Екологічна освіта шкільної та вузівської молоді”, “Природно-ресурсний потенціал земної кори і біосфери”, “Закономірності функціонування біологічних систем”. Завершено роботу з вивчення законів екології-основи для складання текстів навчальних програм, підручників, посібників та методичних розробок з екології і основ природокористування для вищих навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл.
За дорученням МОН України, у складі творчого колективу, члени кафедри взяли участь в розробці концепції екологічної освіти в Україні.
        Кафедра є базою для підготовки до видання журналу “Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія”, відповідальним редактором якого призначено професора Бровдія В. М. Вийшли друком уже 5 номерів цього видання, які одержали високу оцінку наукової та освітньої громадськості.
      До наукової роботи кафедри залучаються студенти. При кафедрі працює зоологічний гурток, яким керує завідувач кафедри, професор В. М. Бровдій та 5 проблемних груп, які досліджують видовий склад, способи життя, географічне поширення безхребетних і хребетних тварин, їх роль в біоценозах і практичній діяльності людини, проблеми екологічної освіти шкільної та студентської молоді. Проблемними групами керують досвідчені науковці – викладачі кафедри.
За результатами наукових пошуків студенти пишуть курсові, дипломні і магістерські роботи, виступають з доповідями на засіданнях гуртка і наукових конференціях студентів, часто є переможцями вузівських олімпіад з біології. Студентами-гуртківцями кафедри на розширеному засіданні зоологічного гуртка зроблено серію цікавих, змістовних доповідей, присвячених 200-річчю від дня народження видатного англійського біолога,засновника теорії еволюції органічного світу Ч. Дарвіна.
    Зусиллями викладачів та допоміжного персоналу в 2003 році в інституті відкрито зоологічний музей. Значна заслуга в його підготовці, оформленні виставочної частини належить завідувачці лабораторії кафедри Л. Г. Рогочій. Музей носить науковий та освітницький характер, містить понад 1000 експонатів. Його експозиційна частина охоплює всі типи і класи тваринного світу. Причому, в окремих експозиціях, зокрема, в розділах коралові поліпи, молюски та ракоподібні, репрезентовані мешканці субтропічних і тропічних країн. Досить багата експозиція плазунів з різних районів Земної кулі, тільки черепах в музеї близько 10 видів (матеріали люб’язно надані Київським зоопарком). В експозиції присутні майже всі види земноводних і плазунів, які поширені на території України, а також представники прісноводних риб і ряд видів фауни Чорного і Азовського морів.
     В експозиціях музею широко представлені комахи фауни України. Для їх підготовки використані, здебільшого, матеріали, зібрані студентами під час весняно-літніх навчально-польових практик, а  також індивідуальних зборів студентів в різних регіонах України. Оригінальною є експозиція комах, занесених до Червоної книги України (матеріали Українського науково-дослідного інституту захисту рослин за 1960-1980рр.).
    Пізнавальний і навчальний зміст мають тематичні експозиції музею, які присвячені окремим розділам зоології, зокрема, “Безхребетні прісних водоймів”, “Комахи-шкідники лісу”, “Комахи шкідники польових і городніх культур”, систематичні колекції окремих груп комах.
Оригінальний матеріал щодо представників тих чи інших систематичних груп тварин в музеї доповнюється художніми ілюстраціями умов існування організмів.
      Завідувач кафедри, професор Бровдій В. М. був головою методичної комісії з біології МОН України, членом експертної ради ВАК України з біології та екології, є членом науково-методичних рад з екології та біології МОН України, членом кваліфікаційної Вченої ради Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, заступником голови кваліфікаційної Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова з методики навчання біології, хімії та географії, членом Національної комісії з питань Червоної книги України, науковим консультантом Верховної Ради України з екополітики, часто виступає з лекціями з актуальних проблем біології та екології перед студентами і викладачами інших вищих навчальних закладів України, на наукових і науково-методичних конференціях, симпозіумах і нарадах з проблем біології та екології.

Викладачами інституту під керівництвом професора Бровдія В.М. складено кадастр рослинного і тваринного світу санаторію «Червона калина» Рівненської області, що може слугувати основою для надання цій території природоохоронного статусу «Дендрологічний парк»

Кафедра підтримує тісний зв’язок і з школами, гімназіями, ліцеями і коледжами, в яких викладачі виступають з доповідями з питань загальної біології, зоології, екології, обладнання біологічних кабінетів, беруть участь в шкільних олімпіадах, проводять заняття в гуртках юних зоологів.

Викладачі кафедри обмінюються науковими публікаціями та колекційними зоологічними матеріалами із вченими США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Росії, Молдови та інших країн.

 
 Професор Бровдій В. М. (на фото ліворуч) і доцент Чепурна Н. П. (на фото праворуч) консультують молодих науковців з проблем еволюції організмів.
Переглянути слайдшоу 
Крим. Польова практика студентів з зоології.
Керівник доцент Пархоменко О. В. (на фото праворуч).
Київ. Польова практика студентів з основ сільського господарства.
Керівник: старший викладач Кузнецова Т. В.
 
Переглянути слайдшоу  1
 
 


 Video

Кафедра ботаніки


Доцент Чорний І.Б.
У 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького, у якому було виокремлено одну з провідних біологічних кафедр – кафедру БОТАНІКИ. 
Зараз кафедра ботаніки є однією з провідних біологічних кафедр Інституту природничо-географічної освіти та екології, створеного у 2004 на базі природничо-географічного факультету.
Кафедру ботаніки почергово очолювали професори Ф.Л. Лесик (1971-1978), С.І. Івченко (1978-1980), О.Д. Гончар (1980-1982). У 1982 році керівництво прийняв доцент І.Б. Чорний, який і нині є її керівником.
На кафедрі працювали відомі ботаніки і педагоги професори Ф.Л. Лесик, С.І. Івченко, О.Д. Гончар, Б.К. Гришко-Богменко, Ю.П. Гудзь, І.В. Мороз, доценти К.В. Рибкіна, Л.Г. Оляніцька, О.С. Котелевець, Ю.А. Скиба, С.Г. Макарова, старші викладачі Т.М. Настека, Т.В. Кузнєцова, С.С. Волинська, О.В. Турубара та інші.
Протягом 2000-2010 років викладачами складено і впроваджено у навчальний процес понад 10 навчальних програм нормативних і спеціальних курсів з ботаніки, екології рослин, географії рослин, географії ґрунтів, основ ґрунтознавства, основ філогенії рослин, загальної біології, біотехнології, фітоценології, біоценології, лікарських рослин, мікології, біохімії рослин за якими здійснюються підготовка вчителів біології, географії та екологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.
Станом на 2010 рік на кафедрі працює 8 штатних викладачів, з них 1 професор, 7 доцентів, кандидатів наук і 1 старший викладач без вченого ступеню.
Останні роки на кафедрі працюють висококваліфіковані ботаніки і фізіологи рослин професор С.С. Морозюк, доценти І.Б. Чорний, Г.П. Мегалінська, Н.В. Мельниченко, І.С. Івченко, А.В. Кустовська, Н.О. Постернак, Н.М. Журавель, старший викладач І.Ф. Афанасьєва.
Викладачі кафедри забезпечують викладання 14 нормативних і спеціальних дисциплін, зокрема „Ботаніка”, „Фізіологія рослин”, „Біохімія рослин”, „Мікробіологія з основами вірусології”, „Основи біотехнології та генної їнженерії”, „Географія грунтів з основами грунтознавства”, „Грунтознавство”, „Екологічне грунтознавство”, „Лікарські рослини”, „Біоценологія”, „Фітоценологія”, „Радіобіологія”, „Філогенія рослин”, „Мікологія”, „Біологія” тощо.
З 1975 року на кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 03.00.05 Ботаніка, десять випускників якої захистили кандидатські дисертації з спеціальності “Ботаніка” (03.00.05). Серед них викладачі кафедри Н.В. Мельниченко, А.В. Кустовська, Н.О. Постернак, Ю.А. Скиба, Н.М. Журавель.
 
kafbot1 
Для забезпечення належного рівня викладання курсів природничих дисциплін підготовлено, видано і впроваджено у навчальний процес понад 20 типових навчальних та робочих програм, близько 20 підручників і навчальних посібників, 7 лабораторних практикумів, підготовлено 12 електронних підручників, розроблені методичні рекомендації до всіх лабораторних занять та навчально-польових практик. Навчальний процес на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою.
Особливо слід відзначити плідну роботу викладачів кафедри у підготовці підручників і навчальних посібників для вищої і середньої школи. Серед них «Географія рослин з основами ботаніки» (Б.К. Гришко-Богменко, С.С. Морозюк, І.В. Мороз, Л.Г. Оляніцька, 1991), «Географія рослин України» (Б.К. Гришко-Богменко, 1997), «Ботаніка з основами екології» (І.В. Мороз, Б.К. Гришко-Богменко, 1994), «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» (І.Б. Чорний, 1995), «Определитель высших растений Украины» (С.С. Морозюк, Л.Г. Оляніцька, І.С. Івченко у складі колективу авторів, 1987), «Визначник хвойних рослин України» (І.С. Івченко у складі колективу авторів, 1993), «Курс лекцій з систематики нижчих рослин» (Л.Г. Оляніцька, 1999), «Систематика рослин. Лабораторні заняття» (С.С. Морозюк, Л.Г. Оляніцька, 1988), «Польова практика з ботаніки. Програма і методичні вказівки» (С.С. Морозюк та колектив авторів, 2004), «Лабораторні заняття з систематики судинних рослин» (С.С. Морозюк та колектив авторів, 2008), «Систематика судинних рослин. Курс лекцій» (С.С. Морозюк, Н.М. Журавель, А.В. Кустовська, Н.В. Мельниченко, 2009), «Лабораторний практикум з ботаніки (анатомія і морфологія рослин) (С.С. Морозюк, Н.В. Мельниченко, Н.М. Журавель, 2011), Робочий зошит «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» (С.С. Морозюк, Н.В. Мельниченко, Н.М. Журавель, С.М. Білявський, 2012) та інші.
Суттєву допомогу в організації та проведенні навчального процесу надають працівники навчально-допоміжного персоналу Т.О. Векліч, Л.В. Козаченко, С.М. Білявський.
На кафедрі обладнано 5 спеціалізованих навчальних лабораторій: анатомії та морфології рослин, систематики рослин, фізіології та біохімії рослин, мікробіології і біотехнології, грунтознавства. Кафедра має науковий та навчальний гербарій.
У всіх формах навчального процесу викладачі кафедри здійснюють патріотичне, морально-естетичне, екологічне та трудове виховання, орієнтують студентів на педагогічну професію.
Протягом усьго терміну існування кафедра є базою для підвищення кваліфікації викладачів-ботаніків регіональних педагогічних університетів України.
Всі викладачі та аспіранти кафедри займаються науково-дослідною роботою. Основними напрямами наукових досліджень є:
- вивчення біологічних і еколого-ценотичних особливостей лікарських рослин та розробка прийомів їх первинного культивування;
- вивчення цитостатичної та антибактеріальної активності лікарських рослин;
- наукові основи складання підручників та навчальних посібників з ботаніки для вищих навчальних закладів та середньої школи.
Результати наукових досліджень висвітлені в численних друкованих працях і широко використовуються у навчальному процесі вчителями біології і викладачами вищих педагогічних навчальних закладів України.
Протягом всього періоду існування кафедри викладачі брали участь у розробці держбюджетних науково-дослідних тем. Найважливішою з них була “Розробка концепції природоохоронної освіти в школах України” за програмою ЮНЕСКО “Освіта в галузі навколишнього середовища” (керівник – професор Івченко С.І.).
Щорічно викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, студентських та учнівських олімпіад і конкурсів.
Викладачі кафедри мають творчі зв'язки з ботанічними садами, науково-дослідними інститутами НАН України, галузевими інститутами та вищими навчальними закладами освіти України.
На кафедрі функціонує студентський науковий ботанічний гурток, у складі якого працює 5 проблемних груп.
Наслідком науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах є друковані праці, курсові, дипломні та магістерські роботи. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових студентських конференціях та олімпіадах, в результаті чого щорічно публікується 10-15 студентських робіт.
Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє багато уваги підготовці дипломних робіт студентами інституту. Щороку кафедра рекомендує до захисту 15-20 робіт.
Частина випускників-дипломників поступає до аспірантури наукових ботанічних установ Києва та інших міст України. Тільки в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України та ботанічних садах Києва працює понад 20 наших випускників. Більшість з них захистили дисертації, успішно працюють над розробкою актуальних тем і обіймають високі посади. Серед них Мельник В.І., доктор біологічних наук, завідувач відділом природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, Мосякін С.Л., доктор біологічних наук, завідувач відділу вищих рослин, директор Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Новосад В.В., кандидат біологічних наук, директор Ботанічного музею Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. У ботанічних установах та навчальних закладах працюють випускники кафедри, а тепер кандидати наук Юдін Сергій, Адамчук Надія, Четверня Сергій, Тхоржевська Тетяна, Кузьменко Світлана, Дзюба Тетяна, Царенко Ольга, Левон Олександр, Тур’ян Тетяна, Грицюк Наталія, Телецька Людмила тощо.
Викладачі ботанічних дисциплін педагогічних університетів Луцька, Полтави, Глухова, Ніжина та інших міст України навчались в аспірантурі кафедри і підвищували кваліфікацію у формі стажування.
Протягом всього періоду існування факультету та Інституту викладачі кафедри брали активну участь у громадському житті інституту і університету. Доказом цього є те, що протягом 27 років на посаді декана факультету працювали викладачі кафедри: професор С.І. Івченко (1972-1980), професор Ю.П. Гудзь (1980-1989), професор Б.К. Гришко-Богменко (1989-1999).
Професор Ю.П. Гудзь з грудня 1987 року обіймав посаду проректора університету з навчальної роботи, а з 1994 року стає першим проректором цього ж університету, де і працював на цій посаді до 2003 року.
Професори С.І. Івченко, Ю.П. Гудзь, С.С. Морозюк, доцент Л.Г. Оляніцька тривалий час працювали у складі науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України. Чотири викладачі кафедри протягом останніх 10 років працюють у науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки України, беруть участь складанні державних стандартів підготовки бакалаврів з спеціальності Біологія, залучаються до проведення акредитацій та ліцензування спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр у регіональних вищих педагогічних навчальних закладах України.
Це далеко не повний перелік громадських доручень, які виконували і виконують викладачі кафедри.
За значний внесок у розвиток середньої та вищої педагогічної освіти України ряд викладачів кафедри нагороджений знаком “Відмінник народної освіти України” (С.С. Морозюк, І.Б. Чорний, Г.П. Мегалінська, Н.В. Мельниченко), а також іншими нагородами МОН України та ректорату Університету.

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

        
Завідувач кафедри анатомії, фізіології та
 шкільної гігієни, доктор медичних наук,
професор Плиска О. І. 

Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни засновано (відокремленням від кафедри зоології) на природничо-географічному факультеті у 1976 році. Першим її завідувачем був доктор біологічних наук, професор І. С. Кучеров. До складу кафедри входили доценти: Міхновська К.Г., Ляшенко Г.І., Третяк М.А., Шабатура М.Н., Хоменко Б.Г.; асистенти: Пушкарьов І.К., Страшко С.В., Солнцева В.В.;  ст.лаборант Савосько Н.О., препаратор Островська Л.С.
Колектив кафедри проводив наукові дослідження в трьох напрямах:
- перший - базальний ритм трофіки. Початок цим дослідженням поклав професор І.С. Кучеров, який відкрив нову біологічну закономірність довгоперіодичний (інфрадіанний) біологічний ритм, що дістав назву базального;
- другий напрям був пов’язаний з морфологією людини і тварин (керівник доц. Б.Г. Хоменко).
- третій напрям - проблема (прикладна), була пов’язана з народногосподарською тематикою. що розробляється на госпдоговірних засадах. Вчені досліджували питання життєзабезпечення людини в замкнутій екологічній системі та способи електричної стимуляції м’язів людини (керівник доц. М.Н.Шабатура).
У 1981 році професори Кучеров І. С., Шабатура М. Н., Давиденко І. М. опублікували перший в Україні навчальний посібник написаний українською мовою “Фізіологія людини” для студентів природничих факультетів.
У 1987 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор біологічних наук, професор М. Н. Шабатура. Під його керівництвом кафедра проводила наукові дослідження фундаментального явища життя – біологічних ритмів. З цієї проблеми захищено дві докторські і три кандидатські дисертації. На кафедрі виконувався значний обсяг госпдоговірних тем з проблем космічної біології й медицини, впливу наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції на психофізіологічні характеристики дітей, що знаходяться в зонах, забруднених радіонуклідами. Науковий доробок кафедри за цей час становить понад 300 публікацій. Серед них 4 навчальні посібники, 2 монографії, статті в міжнародних та республіканських журналах.
У 1992 році кафедру було поділено на дві: анатомії, гігієни та розвитку дітей та фізіології людини. Кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей очолив доктор біологічних наук, професор Б. Г. Хоменко. До складу кафедри анатомії, гігієни та розвитку дітей входили викладачі: Благодарова О.В., Гуло В.Л., Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Ляшенко Г.І., Макарова С.Г., Міхновська К.Г., Стопкань В.В., Третяк М.А., а завідувачем кафедри фізіології людини став доктор біологічних наук, професор Шабатура Микола Никонорович. До складу кафедри ввійшли доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С., доценти: Страшко С.В.,  Федько В.О., ст. викладач Солнцева В.В., асистент Колісниченко О.В. Згадані кафедри підтримували тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Шевченка, з інститутом фізіології імені О. Богомольця, з кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів, з університетом Дружби народів (Москва).
З 1995 року кафедра фізіології людини одна із перших на факультеті розпочала розробку комп’ютерних програм викладання курсу фізіологія людини та анімації фізіологічних процесів. З цього напрямку розроблено і викладається спецкурс використання нових комп’ютерних технологій для викладання курсу “Фізіологія людини” (доцент Федько В.О.).
В цьому ж році розпочато розробку фундаментальної теми “Роль біологічних ритмів в процесах розвитку і старіння”. В 1998 році опубліковано підручник для середніх шкіл “Біологія людини 8-9 клас”(Шабатура М.Н. та ін.), який перекладено на угорську і румунську мови, монографія “Біоритм спорт, здоров”я” (Шабатура М.Н., Агаджанян Н.А.).
У 2001 році кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей і кафедру фізіології знову об’єднали. Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив Заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської АН, доктор біологічних наук, професор Борис Григорович Хоменко.
Б. Г. Хоменко був відомим спеціалістом в галузі морфології, фізіології. Його наукові дослідження та методичні розробки були присвячені актуальним питанням вікової фізіології, порівняльної морфології та морфо-функціональному аналізу систем органів дитячого організму в нормі та патології.
Професор Хоменко Б. Г. написав понад 200 наукових праць, в тому числі три монографії (видавництво “Наукова думка”). Дві монографії були перевидані в США. Борис Григорович мав почесні нагороди від президента України, Міністерства освіти та мера м. Києва.
В травні 2002 року доктор біологічних наук, професор Хоменко Б.Г. пішов з життя.
З 2003 по 2004 рік кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Федько Віктор Олексійович. Під його керівництвом кафедра збагатилась новими працями “Зошит для практичних та лабораторних робіт 9 клас” (Шабатура М.Н.); посібник “Хрестоматія з біології людини”(Шабатура М.Н.)., навчальний посібник “Анатомія, фізіологія дитячого організму” (Хоменко Б.Г.), посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів з курсу «Анатомія та фізіологія дитини» (Солнцева В.В.), збірник кросвордів з курсу “Фізіологія людини і тварин” для студентів біологічних факультетів (Федько В.О., Омельчук О.В.).
Викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації з курсів: “Гістологія з основами ембріології” (Клюбіна Т.С.),  «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» (Федько В.О., Омельчук О.В., Лебединець Н.В), “Основи педіатрії і гігієни” (Міхновська К.Г.).
У 2005 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.
Олександр Іванович Плиска є відомим фахівцем в галузі фізіології, патофізіології та фармакології серцево-судинної системи; фізіології вищої нервової діяльності, фізіології та патофізіології обміну речовин та травної системи. Його науковий доробок нараховує біля 150 наукових праць. З них 20 у далекому зарубіжжі та 25 – монографій, підручників, навчальних посібників, програм тощо.
На кафедрі працюють досвідчені вчені і педагоги з спеціальною біологічною освітою – професор Кучеров І.С.; кандидати біологічних наук, доценти Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Благодарова О.В.; кандидат біологічних наук, старший викладач Лебединець Н.В.
 

Допомагають в організації навчального процесу завідувач лабораторії Рубан В.П., старший інженер кафедри Прокопенко Л.С., старший лаборант Стецюк О.П.
На кафедрі працюють сумісники: науковий співробітник відділу фізіології головного мозку Інституту фізіології імені О.О. Богомольця кандидат біологічних наук, доцент Розумна Н.М., кандидат психологічних наук, доцент Грись А.М.; кандидати біологічних наук асистенти Груша М.М., Шкарупа В.М., асистент Таланов С.О. 
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: фізіологія людини і тварин, порівняльна фізіологія, фізіологія адаптаційних систем, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія людини, гістологія з основами ембріології, цитологія, імунологія, антропологія, біофізика, вікова фізіологія та шкільна гігієна, валеологія, молекулярна біологія, загальна гігієна і санітарія, медична допомога у туризмі, Ці курси читаються в Інститутах природничо-географічної освіти та екології, педагогічно-індустріальному, Інституті іноземної філології, філологічному, історичному, Інституті мистецтв, інформатики, фізико-математичному та  вечірньому факультеті.   Сьогодні, робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем  фізіології людини, анатомії, вікової фізіології, валеології, розвитку та гігієни дітей, що випливає з напрямку наукових досліджень “Природно-математичні науки”.
Інтенсивна наукова робота викладачів сприяє розвитку у студентів інтересу до науково-дослідницької діяльності. Студенти активно включаються у науковий пошук своїх наставників. Тематика, над якою вони працюють визначає теми курсових,  дипломних робіт та магістерських робіт, коло інтересів у майбутній діяльності.
З метою розвитку національної освіти кафедрою розроблені і видані підручники, навчально-методичні посібники для вищих педагогічних навчальних закладів українською мовою: “Фізіологія людини і тварин”, “Імунологія”, “Молекулярна біологія”, “Фізіологія вищої нервової діяльності”.
Перспективним напрямом роботи кафедри в галузі вищої освіти є створення міжрегіонального центру з проблем валеології, теорії і практики формування здорового способу життя та лікувальної педагогіки.
Кафедра має тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Г. Шевченка, з якою вперше розроблено програму з курсу “Фізіологія людини і тварин” для вузів й для складання кандидатських екзаменів, з інститутом фізіології ім.О. Богомольця, інститутом серцево-судинної хірургії та з  інститутом геронтології із кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів.
Кандидат біологічних наук, старший викладач Лебединець Наталія Віталіївна отримала патент на корисну модель № 33675 від 10 липня 2008 року, а також свідоцтво авторське право на науковий твір №2315 від 21 грудня 2007 р.
На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності якою керує доктор медичних наук, професор Плиска О. І.
В науковій роботі кафедри  активну участь беруть студенти. Щороку на кафедрі захищається 3 магістерських і 3-5 дипломних робіт, ряд із них на республіканських конкурсах удостоєні “Почесних грамот” і були рекомендовані до аспірантури.
Починаючи з 2005 року на кафедрі  виконуються держбюджетні теми ”Розробка психолого-педагогічних основ викладання курсу “Етика” в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва”, „Забезпечення послідовності та наступності у роботі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з обдарованою учнівською молоддю м. Києва”, “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м. Києва в динаміці навчання”, “Розробка регіональної моделі узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці в м. Києві”, “Гігієнічна оцінка впливу ПЕОМ на організм дітей та підлітків з обмеженими фізичними властивостями”,  “Механізми функціонування гіпертрофованого міокарда та наукове обгрунтування рівня фізичного виховання у студентів з різним ступенем фізіологічного навантаження”, “Психофізіологічні зміни у студентів та наукове обґрунтування індивідуального навчального навантаження”.
У листопаді 2008 року на кафедрі відкрилася наукова лабораторія “Когнітивна педагогічна нейробіологія”. Керівником цієї лабораторії став доктор біологічних наук, професор І. С. Кучеров.

Formular TestDaF ukr

Центр тестування (адреса штамп)

Заява на участь у екзамені ТестДаФ

На екзамен Тест ДаФ _______________________________ день / місяць / рік 

У центрі тестування в_______________________________ назва центру тестування /місто

 

Цією заявою заявляю про бажання реєстрації на екзамен. Я ознайомився/ознайомилась з пам'яткою для тих, хто бажає здавати екзамен, і засвідчив/засвідчила підписом згоду з правилами для тих, хто здає екзамен.

 

Будь ласка заповнюйте друкованими літерами!

 

• Прізвище:

 

___________________________

• вулиця і номер будинку:

 

_________________________

• Ім'я:

 

___________________________

Місце проживання:

 

_________________________

по батькові:

 

___________________________

поштовий індекс:

 

_________________________

стать:

 

1  жіноча 2  чоловіча 

область / федеральна земля:

 

_________________________

дата народження:

 

___________________________ день /місяць / рік 

країна:

 

_________________________

громадянство:

 

___________________________

Telefon:

 

_________________________

Посвідчення з фотографією:

 

___________________ (напр. закордонний паспорт)

e-mail:

 

_________________________

номер та серія паспорту:

 

__________________________

Плату за екзамен сплатив/сплатила (дата):

 

_________________________

Ви маєтн з цим паспортом з'явитися на екзамен.

I

Я вже здавав/здавала екзамен ТестДаФ :

дата:___________________  у центрі тестування:___________________________________ 

(будь ласка зазначте хрестиком:)

 

Пробний тест   Екзамен  Мій номер _____________________________

Моїм підписом я заявляю бажання зареєструватись на екзамен ТестДаФ і визнаю умови, зазначені у пам'ятці для тих, хто бажає здати екзамен (редакція 08/2005), і в Правилах проведення іспиту. 

місце 

 

день /місяць /рік 

 

Підпис 

Будь ласка здайте заповнений формуляр у Вашому центрі тестування! 

© 08-2005

Пам'ятка для тих, хто бажає здавати екзамен 

Будь ласка прочитайте уважно цю пам'ятку до реєстрації і зберігайте її разом з Вашими реєстраційними матеріалами. Ця пам'ятка проінформує Вас про реєстрацію і умови здачі екзамену ТестДаФ.

Реєстраційний формуляр 

  Чітко і ясно заповніть реєстраційний формуляр. Ваші дані зберігатимуться для того, щоб встановити результати екзамену і для того, щоб виготовити Вам сертифікат.       

Якщо вам потрібно у вашому підписі використовувати Ваше прізвище, користуйтесь будь ласка офіційними правилами транскрипції, що діють стосовно Вашої країни. Використовуйте те ж саме написання. Як у Вашому закордонному паспорті, щоб пізніше при пред'явленні сертифікату не виникало б сумнівів. 

Оплата екзамену 

Ви маєте заплатити за участь у здачі екзамену ТестДаФ. Будь ласка запитайте своєчасно у центрі тестування розмір плати за екзамен і форму оплати (готівкою, безготівково).

Ваша реєстрація визнається дійсною, якщо оплата за екзамен надійшла у центр тестування до закінчення терміну реєстрації. При переказі грошей зверніть увагу на термін переказу Вашого банку! Якщо Ви після реєстрації помічаєте, що Ви недостатньо підготовані чи з інших причин хотіли б не здавати екзамен, то Ви маєте до закінчення терміну реєстрації зняти себе з реєстрації. Тільки в такому разі Ви повернете сплачені кошти за екзамен. Центр тестування може в такому випадку зняти максимально 20% від суми оплати екзамену за організаційні витрати. Якщо ви не з'явились на екзамен з інших причин, бажаєте зняти себе з реєстрації після закінчення офіційного терміну реєстрації чи перериваєте участь у екзамені, сплачені кошти Вам не відшкодовуються.; Ви не отримуєте сертифікат.

Строк реєстрації 

  До кожного екзамену існує термін початку реєстрації та обов'язковий термін закінчення реєстрації, дата якого падає на день приблизно за 4 тижні до дати екзамену; про термін реєстрації інформується на вебсторінці www.testdaf.de (термін екзамену). Термін закінчення реєстрації вашого центру тестування може закінчуватись на декілька днів раніше. Тому поцікавтесь завчасно у вибраному Вами центрі тестування і зареєструйтесь згідно з визначеним терміном. Заяви на реєстрацію, подані після закінчення терміну реєстрації, не беруться до ролзгляду. За декілька днів до екзамену від центру тестування Ви отримаєте повідомлення: «Допуск до екзамену ТестДаФ». У ньому буде надана інформація про місце та час початку екзамену.

До і під час екзамену 

До і під час екзамену проводитимуться перевірки щодо ідентифікації тих, хто здає екзамен, Принесіть з собою на екзамен наступні документи: 

1. Паспорт з фотокарткою, пред'явлений при реєстрації, для ідентифікації особи. 

2. Допуск до екзамену. Будь ласка принесіть з собою кулькову ручку з чорною пастою.

Якщо з-за технічних причин частину екзамену «усне мовлення» не можна перевірити, відповідальність за це несе центр тестування; центр тестування повідомить Вам про це; ТестДаФ-Інститут видає в такому випадку частковий сертифікат (без оцінки «усного мовлення») 

Після екзамену 

  Ви отримаєте як правило через 6 тижнів після екзамену від свого центру тестування сертифікат.  Інститут ТестДаФ і Центр ТестДаФ не дають ніяких довідок про результати екзамену до виписки сертифікатів. Як тільки результати будуть готові , центр тестування Вам про це повідомить.

Якщо Ви берете участь у конкурсі на отримання місця на навчання, надсилайте копії до установ, які займаються допуском до навчання. Оригінал Ви маєте надати тільки під час зарахування на навчання.

Відповідно до письмової заяви ТестДаФ-Інститут випише Вам за 20 євро дублікат Вашого сертифікату. Зазначте при цьому прізвище, ім'я, Ваш номер, за яким ви брали участь у екзамені, і центр тестування, де Ви здавали екзамен.

 Ваші дані і результати екзамену можуть анонімно використовуватись  ТестДаФ-Інститутом з метою наукових досліджень. Якщо після екзамену з'ясується, що отриманий результат досягнуто з порушеннями, Екзаменаційна комісія ТестДаФ.Інституту може визнати такий сертифікат недійсним. У таких випадках вузи Німеччини будуть проінформовані про недійсність сертифікату і намагання фальсифікації. Оскарження результатів екзамену можуть бути подані до екзаменаційної комісії ТестДаФ-Інституту .

© 08-2005

Правила для тих, хто здає екзамен

Шановні бажаючі здати екзамен!

Ви несете відповідальність за те, щоб прочитати і зрозуміти ці правила. Правила визначають, як ви мусите поводитися під час екзамену ТестДаФ, і інформують Вас про наслідки, пов'язані з порушенням цих правил.

 1. Ті, хто здають екзамен, мають пред'явити в день іспиту дійсний паспорт/ закордонний паспорт. Паспорт чи закордонний паспорт має бути ідентичним з документом, який було використано при реєстрації. Бажаючі здати іспит без дійсного посвідчення особи до екзамену ТестДаФ не допускаються.

 2. Бажаючі здати екзамен, які з'явились у центр тестування після роздачі екзаменаційних матеріалів, не мають права брати участь у екзамені.

 3. Тим, хто здає екзамен, не дозволяється виходити з приміщення, де проводиться екзамен, після того, як їм показано їх місце. На перерві після частини екзамену  «аудіювання» дозволяється вийти в туалет. В інших випадках дозволяється виходити з екзаменаційної аудиторії тільки у виключних ситуаціях і тільки за умови супроводу особи-наглядача. Остаточне рішення про це приймає відповідальний за проведення іспиту. Пропущений час екзамену не надається окремо.

 4. Тим, хто здає екзамен, не дозволяється мати при собі мобільні телефони, пейджери, аудіо- та  mp3-плеєри чи інші електронні пристрої. Якщо є спеціальне приміщення, де можна було б зберігати особисті речі, то ті, хто здають іспит, мають залишити там свої сумки. Якщо такого приміщення немає, то всі особисті речі потрібно скласти у кутку екзаменаційного приміщення, недоступному для тих, хто здає екзамен.

 5. Мобільні телефони, пейджери та інші електронні пристрої, здані на зберігання, мають бути вимкнені під час всього екзамену. Якщо під час екзамену задзвонить чийсь мобільний телефон, то власник цього телефону буде усунутий від здачі екзамену. Якщо ті, хто здають екзамен, намагаються телефонувати під час екзамену чи на перервах, то вони усуваються від здачі екзамену.

6. Тим, хто здають екзамен, дозволяється на перервах брати з сумок тільки їжу, напої та туалетні приналежності. Не дозволяється під час пауз телефонувати чи дивитись у конспекти або у словники та енциклопедії чи будь-які довідкові матеріали.

 7. Під час екзамену дозволяється мати на партах тих, хто здають екзамен, лише паспорти/закордонні паспорти і авторучки. Ті, хто здають екзамен, мають перевірити, чи їх кулькова авторучка має чорну пасту.

 8. Тим, хто здають екзамен, не дозволяється робити нотатки про зміст екзамену ТестДаФ і брати їх з собою після екзамену. Всі матеріали екзамену і папір для нотаток мають бути здані після закінчення кожного субтесту відповідальному/відповідальній за екзамен чи особі, яка наглядає.

Ті, хто здають екзамен, мають перенести всі відповіді на листок для відповідей у екзаменаційний час, передбачений для цього. Оцінюватимуться тільки відповіді на листках для відповідей чи на спеціальних листках для письмових робіт. Записи на папері для нотаток  не оцінюються.

Як тільки відповідальний/на повідомляє про кінець частини екзамену, ті, хто здають іспит, мають припинити писати. Ті, хто продовжують писати після закінчення терміну проведення частини екзамену, можуть бути усунуті від здачі екзамену. Рішення залишається за відповідальним/ою за проведення екзамену.

9. Ті, хто заважають проведенню екзамену, користуються недозволеними допоміжними матеріалами чи намагаються списати, спочатку отримують зауваження. Якщо ж вони не зважають на зауваження відповідального за проведення екзамену, то їх усувають від участі у екзамені. У такому випадку кошти не відшкодовуються і той, хто здавав екзамен, не отримує сертифікат.

© 08-2005

10. Ті, хто здають екзамен, мають вчасно повернутись після перерви,  до початку наступної частини екзамену (час має бути визначеним центром тестування). Після перерв чи зміни екзаменаційної аудиторії до вказівки, де мають займати місця, ті, хто здає іспит, проводиться перевірка ідентичності особи.

11. Після закінчення частини екзамену «усне мовлення» ті, хто здають екзамен, мають відразу залишити приміщення, де проводився екзамен. Вони зобов'язані не спілкуватись про зміст екзамену з іншими учасниками екзамену.

12. Ті, хто здають екзамен, якщо вони відчувають, що з ними негарно повелись, чи якщо вони не задоволені центром тестування, мають у п'ятиденний термін після здачі екзамену подати скаргу у письмовій формі до екзаменаційної комісії ТестДаФ-Інституту.

13. Бажаючі здати іспит з визнаними каліцтвами мають звернутись у центр тестування по можливості за 2 місяці до тесту, у всякому випадку до закінчення терміну реєстрації, проінформувати відповідального/у за проведення екзамену, щоб можна було вжити відповідних заходів, які б зробили можливою участь у екзамені ТестДаФ.

Додаткові вказівки:

I Принесіть з собою тільки кулькову ручку з чорною пастою.

II Відповідальні за проведення екзамену можуть зібрати паспорти чи закордонні паспорти, щоб перевірити їх іще раз. Якщо існують сумніви щодо Вашої ідентичності, від вас вимагатиметься довести Вашу ідентичність центрові тестування протягом тижня після екзамену. Сертифікат ТестДаФ виписується тільки у разі, якщо Ви змогли довести Вашу ідентичність поза сумнівів.

III Ми не радимо Вам приносити з собою у день екзамену Ваш мобільний телефон чи інші електронні пристрої (пейджер, плеєри та MP-3-плеєри, iPod, електронні словники та ін.).

IV Серйозні порушення правил для тих, хто здають екзамен, (напр.. підроблені документи щодо особи, користування ручними сканерами чи намагання взяти з собою матеріали екзамену) може привести до того, що така особа вже більше ніколи не буде допущена до здачі екзамену ТестДаФ. Рішення з цього питання приймається у ТестДаФ-Інституті м. Хаген.

Зняття відповідальності:

ТестДаФ-Інститут не може брати на себе відповідальність за порушення процесу екзамену ТестдаФ, спричинені обставинами, непідвладними ТестДаФ-Інституту. Якщо такі обставини стають на перешкоді екзамену чи перевірці екзаменаційних робіт і все затягується чи має бути перервано, то буде вжито будь-яких заходів, щоб забезпечити нормальну роботу по проведенню екзамену як тільки це стане можливим.

Відповідальність ТестДаФ-Інституту обмежується тим, щоб повернути плату за екзамен чи – у обґрунтованих випадках – запропонувати повторення тесту у пізніший термін. За з технічних причин невдалі записи частини екзамену «усне мовлення» несе відповідальність центр тестування; у випадках, які можна довести (неправильне користування звукозаписуючими приладами, невиконання рекомендацій відповідального за проведення екзамену) відповідальність падає на того, хто здає екзамен. ТестДаФ-Інститут не відповідає за невдалі аудіозаписи. 

Будь ласка підпишіть наступну заяву: Я взяв/ла до уваги вищезазначені приписи і даю свою згоду, що виконуватиму їх.

Прізвище того, хто здає екзамен: _____________________

Підпис того, хто здає екзамен: ________________________

Місце, дата: _________________________________________________

 

 

 

 

 

Оригінал залишається у центрі тестування. Зробіть копію для Вашої документації! 

© 08-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TestDaF Kurz ukr

Коротко про Центр тестування німецької мови як іноземної Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 

 

Центр ДаФ НПУ ім. М.П. Драгоманова проводить на базі Інституту природничо-географічної освіти та екології, директор інституту – проф. д.п.н. Віталій Петрович Покась, на кафедрі іноземних мов, зав. кафедри к.п.н. Ганна Володимирівна Турчинова, екзамен з німецької мови як іноземної – відповідальна к.ф.н. доц. Світлана Мар'янівна Іваненко у співпраці з Інститутом ТестДаФ м. Хаген (Німеччина)* для:

 

 

 

-студентів, які хочуть пройти повний термін навчання або бажають продовжити навчання в Німеччині, почате в Україні;

 

 

-студентів, які мають засвідчити документально знання німецької мови на своїй Батьківщині;

 

 

 

-науковців, які планують перебування у вищих навчальних закладах Німеччини і бажають перевірити свій рівень знань;

 

 

 

-всіх, кому необхідно засвідчити документально знання німецької мови в галузі науки (для наукових професій).

 

 

 

Рівень екзамена ТестДаФ

 

 

 

ТестДаФ – це екзамен з німецької мови на просунутому рівні. Він відповідає рівням від В 2.1 до С 1.2 включно Загально-європейських рекомендацій з мовної освіти.

 

 

 

Рекомендований обсяг знань до екзамена – 700 годин німецької мови (документально підтверджувати це не потрібно).

 

 

Обмежень щодо повторної здачі іспиту не існує.

 

 

 

За цим екзаменом розрізняють три рівні володіння мовою:

 

рівень ТестДаФ 3 (TDN 3)

 

рівень ТестДаФ 4 (TDN 4)

 

рівень ТестДаФ 5 (TDN 5)

 

TDN 5 є найвищим рівнем. Нижче за рівень TDN 3 ТестДаФ не диференціює знання, але констатує, що бажаючий здати іспит ще не досяг початкового рівня ТестДаФ.

 

 

 

Екзамен перевіряє чотири типи мовних навичок:

 

 

 

Розуміння прочитаного

 

Аудіювання

 

Писемне мовлення

 

Усне мовлення

 

Оцінюються вони окремо, щоб надати диференційовану картину знань з мови, тому й результати екзамену з цих мовних навичок зазначаються в сертифікаті також окремо.

 

 

Екзаменаційні завдання складаються і перевіряються в ТестДаФ-Інституті (м. Хаген, Німеччина)

 

 

 

Допуск до навчання у вузах Німеччини

 

 

Згідно з рішенням Конференції ректорів університетів Німеччини (Hochschulrektorenkonferenz) від лютого 2000 року всі бажаючі здати іспит, які досягли в усіх чотирьох частинах екзамену рівня TDN 5 та TDN 4 допускаються до навчання в Німеччині без будь-яких обмежень. На цьому рівні ТестДаФ еквівалентний «Екзамену з німецкої мови для іноземних абітурієнтів» (DSH) і «Диплому з німецької мови 2-го ступеня» (DSD, II).

 

Навіть якщо кандидат не досяг результатів, які звільнили б його від DSH, він може бути допущений до навчання в залежності від того, яку спеціальність він обрав, від мети й тривалості навчання. У такому випадку рішення про допуск знаходиться в компетенції відповідного університету й може бути пов'язано з певними умовами (паралельно з навчанням необхідно відвідувати курси німецької мови).

 

Бажаючі скласти іспит, які не досягли в одному чи в декількох частинах екзамену рівня TDN 3, до навчання не допускаються. Ім рекомендується привести свої знання з мови у відповідність з вимогами ТестДаФ, а потім знову здати тест.

 

 

 

Сертифікат

 

 

 

 

Після здачі екзамену «ТестДаФ» кандидатам видається сертифікат ТестДаФ, виготовлений у Німеччині, в якому зазначаються результати іспиту за всіма чотирма мовними навичками.

 

 

 

Оплата екзамену

 

За участь у здачі екзамену «ТестДаФ» сплачується 80 євро у гривнєвому еквіваленті, довідки з цього питання у Центрі Тест ДаФ НПУ ім. М.П. Драгоманова (відповідальна доц. Світлана Мар'янівна Іваненкотел. )239-30-84

 

 

Адреса:

 

Центр Тест ДаФ НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

 

Кафедра іноземних мов

 

вул. Пірогова, 9, к. 406

 

01030 Київ

 

www.npu.edu.ua

 

 

 

e-mail С.М. Іваненко

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">swetlaiw@i.com.ua

 

Термін проведення екзаменів

Терміни проведення екзаменів визначаються ТестДаФ-Інститутом (м. Хаген) і публікуються на порталі ТестДаФ www.testdaf.de

 

 

і на вебсторінці НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

 

 

Екзамени проводяться чотири рази на рік:

 

 

 

13. листопада 2007 Строк реєстрації 14.09.2006 – 10.10.2007

 

13. лютого 2008 Строк реєстрації 19.11.2006 – 15.01.2008

 

22. квітня 2008 Строк реєстрації 19.02.2008 – 24.03.2008

 

19. червня 2008 Строк реєстрації 23.04. 2008 - 21.05.200

 

13. листопада 2008 Строк реєстрації 24.09.2006 – 13.10.2007

 

 

 

Консультації до екзамену 14 листопада 2007 будуть проводитись

 

21 вересня о 15.00, та 8 жовтня о 15.00

 

За адресою: НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

 

Кафедра іноземних мов

 

вул. Пирогова, 9, аудиторія 402

 

 

Інформаційний та рекламний матеріал

 

 

Вы можете загрузити з портала чи замовити в ТестДаФ-Інституті (м. Хаген) наступні матеріали:

Пробний екземпляр екзамену з двома касетами (15 євро + кошти за

 

доставку)

 

Інформаційний листок про ТестДаФ для студентів

 

Інструкція для екзаменаційних центрів

 

Положення про екзамен ТестДаФ

 

Плакати

 

Актуальна інформація та наукова література про ТестДаФ публікуються на порталі

 

ТестДаФ- Інституту: http://www.testdaf.de

 

Для довідок: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Короткий опис субтестів

 

 

 

ТестДаФ оцінює окремо чотири типи мовних навичок, у зв'язку з чим екзамен складається з чотирьох частин.

 

 

 

1. Розуміння прочитаного

 

 

 

Мета цієї частини екзамену полягає в тому, щоб визначити, наскільки адекватно кандидат здатний сприймати тексти писемного мовлення на університетську тематику. Бажаючий здати іспит має показати, що він здатен зрозуміти загальний зміст і деталі, а також імпліцитну інформацію. Перевірка цих навичок проводиться на матеріалі трьох завдань різних типів і різного рівня складності.

 

 

 

У першому завданні пропонуються декілька коротких текстів на університетську тематику. Тип завдання співвіднесення цих текстів з заданими висловлюваннями.

 

Матеріал другого завдання – це інформація про результати наукових досліджень; тип завдання – multiple choice (множинний вибір) з трьома варіантами відповіді.

 

У третьому завданні кандидату необхідно опрацювати текст зі фахового наукового часопису чи книги. Тип завдання потребує визначання, чи відповідають задані висловлювання змістові тексту (Так/ні/у тексті про це нічого не сказано).

 

Частина екзамену «Розуміння прочитаного» триває 60 хвилин (включно 10 хвилин на перенесення відповідей на аркуш для відповідей.)

 

 

 

2. Аудіювання (сприйняття на слух)

 

 

 

Мета цієї частини екзамену полягає в тому, щоб визначити, наскільки адекватно бажаючий здати іспит здатен сприймати на слух тексти на університетську тематику. Кандидат має показати, що він здатен зрозуміти загальний зміст і деталі, а також імпліцитну інформацію. Перевірка цих навичок проводиться на матеріалі трьох завдань різного рівня складності.

 

У першому завданні представлений діалог з університетського життя. Тип завдання – запис ключових слів у відповідності з умовами завдання.

 

Текст другого завдання – це інтерв'ю чи дискусія на міждисциплінарну наукову тему. Тип задания потребує вирішення, чи відповідають задані висловлювання змістові тексту (правильно/неправильно).

 

У третьому завданні необхідно опрацювати складний монологічний текст чи інтерв'ю з складними монологічними висловлюваннями. Тип завдання – це короткий запис відповідей на питання до тексту чи ключових слів.

 

 

 

Аудіювання триває 40 хвилин (включаючи 10 хвилин на перенесення відповідей на аркуш для відповідей).

 

 

 

 

 

 

 

3. Писемне мовлення

 

 

 

Мета цієї частини екзамену – визначити, наскільки зв'язно і структуровано бажаючий здати іспит здатен висловлюватися на визначену тему. Кандидату пропонується написати текст, у якому мають бути реалізовані два типи писемного мовлення: «опис» і «аргументація».

 

Матеріал для опису становлять графіки, таблиці чи діаграми; при цьому кандидати повинні викласти письмово найбільш релевантну інформацію і за необхідності провести зіставлення. У завданні перераховані аспекти, на які необхідно звернути увагу при обробці матеріалу.

 

У завданні на аргументацію кандидату необхідно розглянути різні думки щодо вибраних аспектів зазначеної теми, а також викласти й обґрунтувати особистий погляд. Матеріал становлять висловлювання, тези чи цитати, що представляють різні погляди. Як і в завданнях на опис, в умовах задань на аргументацію зазначені пункти, які необхідно опрацювати.

 

Частина екзамену «Писемне мовлення» триває 60 хвилин.

 

4. Усне мовлення

 

 

Мета цієї частини екзамену полягає у тому, щоб визначити, наскільки адекватно кандидат здатен реалізовувати різні мовленнєві дії в університетському контексті. Ця частина екзамену складається з чотирьох частин, кожна з яких має завдання з різним рівнем складності:

 

 

у першій частині бажаючому здати іспит необхідно змалювати зазначену ситуацію,

 

у другій частині увага зосереджена на ситуативно зумовлених мовленнєвих діях. До них належать «отримати/надати інформацію», «висловити настійливе прохання» і «переконати кого-небудь у чому-небудь».

 

Третя частина присвячена «опису», четверта – «аргументації».

 

Ця частина екзамену проводиться з використанням комп'ютерного компакт-диска з записом завдань і зошита з завданнями. Кандидати отримують завдання в письмовому вигляді, одночасно текст завдання програється викладачем з компакт-диска, а відповіді записуються на інший компакт-диск.

 

 

Частина екзамену «Усне мовлення» триває 30 хвилин.

 

 

 

*ТестДаФ-Інститут є установою Товариства з розробки тестів в галузі вищої освіти (Gesellschaft für Akademische Testentwicklung e.V.)

 

Засновники: Конференція (Спілка) Ректорів Університетів Німеччини (Hochschulrektorenkonferenz), м. Бонн

 

Служба обміну в галузі вищої школи Німеччини (DAAD e.V.), м. Бонн

 

Гете - Інститут(Goethe-Institut e.V.), м. Мюнхен

 

Університет дистанційного навчання (багатопрофільний вуз) м. Хаген

 

Рурський університет м. Бохум

 

Лейпцигський університет

 

Об’еднання «німецька мова як інземна».

 

Інститут ТестДаФ при Університеті дистанційної освіти (багатопрофільний вуз) м. Хаген

 

і Рурський університет м. Бохум.

 

 

 

TestDaF-Institut
Feithstr.188
58084Hagen
Germany
Тел.: +49-2331-987-4080 Факс: +49-2331-987-358

 

Портал: www.testdaf.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TestDaF

 

 

Kurz über den TestDaF

 

 

 

Der Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF - ist eine Sprachprüfung für alle, die bereits über gute Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen und diese überprüfen möchten.

Wer in Deutschland studieren will, muss ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, um zu einem Fachstudium zugelassen zu werden. Dieser Nachweis kann durch die Prüfung TestDaF erbracht werden.

Die Prüfung TestDaF wird weltweit an lizenzierten
Testzentren angeboten und kann somit bei uns im TestDaF-Zentrum – Pädagogische Mychajlo-Dragomanov-Universität Kyjiw von den Bewerberinnen und Bewerbern abgelegt werden.

 

E-mail-Adresse des Prüfungsbeauftragten Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Webseite: www.npu.edu.ua

 

Adresse:

 

 

Nationale Pädagogische Mychajlo-Dragomanov-Universität

 

Institut für Naturwissenschaften und Ökologie

 

Lehrstuhl für Fremdsprachen

 

Pirogowstr. 9, Raum 406

 

01030 Kyjiw

 

 

 

 

 

Institutsleiter: Prof. Dr.habil. Vitalij Petrovytsch Pokas

 

Lehrstuhl für Fremdsprachen

 

Lehrstuhlleiterin: Dr. Hanna Volodymyrivna Turtschinova

 

TestDaF-Prüfungsbeaftragte – Dr. Svitlana Marjanivna Ivanenko

 

 

 

TestDaF eignet sich als Sprachnachweis:

 

für Studierende, die ein Studium in Deutschland aufnehmen wollen und hierfür einen Nachweis ihrer deutschen Sprachkenntnisse brauchen,

 

 

 

für Studierende, die in ihrem Heimatland ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,

 

 

 

für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen Aufenthalt an einer Hochschule in Deutschland planen und ihren Sprachstand überprüfen wollen,

 

 

 

für alle, die für wissenschaftliche Berufe ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,

 

 

 

für Studierende, die über Programme der Europäischen Union zum Studium nach Deutschland kommen und am Ende Ihres Aufenthalts einen qualifizierten Sprachnachweis erwerben wollen.

 

TestDaF ist eine Sprachprüfung auf fortgeschrittenem Niveau. Sie umfasst auf der Skala des Europarats etwa die Niveaustufen B 2.1 (ALTE-Stufe 3) bis C 1.2 (ALTE-Stufe 5). Prüfungsteilnehmer sollten vor der Anmeldung zur Prüfung bereits ca. 700 bis 1000 Unterrichtseinheiten Deutsch absolviert haben. Ein Nachweis über die Deutschkenntnisse ist für die Anmeldung zur Prüfung nicht notwendig. Die Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden.

 

TestDaF misst den sprachlichen Leistungsstand. Die Prüfungsleistungen werden drei Niveaustufen zugeordnet:

 

TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5)

 

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4)

 

TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3)

 

TDN 5 ist die höchste Stufe. Unterhalb von TDN 3 differenziert TestDaF nicht, sondern stellt nur fest, dass der Prüfungsteilnehmer das Eingangsniveau von TestDaF noch nicht erreicht hat.

 

 

 

Die vier Fertigkeiten:

 

- Leseverstehen

 

- Hörverstehen

 

- schriftlicher Ausdruck

 

- mündlicher Ausdruck

 

werden getrennt geprüft, um ein differenziertes sprachliches Leistungsprofil festzustellen. Die Prüfungsergebnisse in den einzelnen Fertigkeiten werden daher im Zeugnis getrennt ausgewiesen.

 

Die Prüfungsaufgaben werden im TestDaF-Institut Hagen (Deutschland) zentral entwickelt und korrigiert.

 

 

 

Uneingeschränkte sprachliche Zulassung zum Fachstudium

 

Gemäß Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz vom Februar 2000 erfüllen Studienbewerber die sprachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium an einer Hochschule in Deutschland, wenn sie in allen vier Prüfungsteilen TDN 5 erreicht haben. Auf diesem Niveau ist TestDaF der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) und dem deutschen Sprachdiplom, Stufe II (DSD II) gleichgestellt. Studienbewerber haben in jedem Fall den notwendigen Sprachnachweis für jede Hochschule in Deutschland erbracht.

 

 

 

Zulassung zum Fachstudium mit der Auflage studienbegleitender Sprachkurse

 

 

 

Studienbewerber, die Testergebnisse erreicht haben, die unterhalb der höchsten Leistungsstufe liegen (TDN 3 und TDN 4), können je nach Studienfach, Studienziel, Studiendauer oder aufgrund sonstiger Gründe dennoch zum Fachstudium zugelassen werden. Die Zulassung in diesen Fällen liegt im Ermessen der jeweiligen Hochschule und kann gegebenenfalls mit Auflagen (studienbegleitende Deutschkurse) verbunden werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der Universität Ihrer Wahl welche TestDaF-Niveaustufen für Ihr Studienfach gefordert wird.

 

 

 

Keine Zulassung zum Fachstudium

 

 

 

Ein Studienbewerber, der in einem oder mehreren Prüfungsteilen eine Einstufung unter TDN 3 erreicht hat, wird vorerst nicht zum Fachstudium zugelassen. Ihm wird empfohlen, zunächst seine sprachlichen Fertigkeiten mit Blick auf die Anforderungen von TestDaF weiter zu entwickeln und dann erneut TestDaF abzulegen.

 

Ist die Lern- und Arbeitssprache in einem Studienfach nicht Deutsch, kann eine Ausnahmeregelung getroffen und ein Bewerber mit Sprachkenntnissen unterhalb von TDN 3 zugelassen werden.

 

 

 

Zeugnis

 

 

 

Prüfungsteilnehmer, die TestDaF abgelegt haben, erhalten ein Zeugnis, das die Ergebnisse in allen vier Fertigkeiten (Prüfungsteilen) getrennt ausweist. Aufgrund der zentralen Korrektur des TestDaF erhalten Sie das Zeugnis ca. 6 bis 8 Wochen nach

 

dem Prüfungstermin.

 

 

 

Prüfungsentgelt

 

 

 

Für die Prüfung TestDaF müssen Sie ein Entgelt bezahlen. Der genaue Preis beträgt 80Euro (in Hrywnja) . Genaue Informationen bekommen Sie bei Fr. Dr. S.M. Iwanenko Prüfungsentgelt müssen Sie bei der Anmeldung bezahlen. Nur wenn Sie bezahlt haben, können Sie zur Prüfung angemeldet werden.

 

Wenn Sie angemeldet sind, aber nicht zur Prüfung erscheinen, oder wenn Sie nach dem Anmeldeschluss von der Prüfung zurücktreten, erhalten Sie das Prüfungsentgelt nicht zurück. Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie sicher sind

 

dass Sie den TestDaF zum gewählten Zeitpunkt auch wirklich ablegen wollen

 

 

 

Prüfungstermine

 

 

 

TestDaF-Prüfungen finden viermal im Jahr statt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig in einem Testzentrum, was Sie tun müssen, um korrekt angemeldet zu werden. Der Anmeldeschluss liegt jeweils etwa vier Wochen vor der Prüfung. Die Termine für das nächste Jahr:

 

13. November 2007 Anmeldefrist 14.09.2006 – 10.10.2007

 

13. Februar 2008 Anmeldefrist 19.11.2006 – 15.01.2008

 

22. April 2008 Anmeldefrist 19.02.2008 – 24.03.2008

 

19. Juni 2008 Anmeldefrist 23.04. 2008 - 21.05.200

 

13. November 2008 Anmeldefrist 24.09.2006 – 13.10.2007

 

Es werden auch Konsultationen angeboten.

 

 

 

Anfragen

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

www.testdaf.de

 

 

 

Kurzbeschreibung der Subtests

TestDaF misst die vier Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlichr Ausdruck und Mündlicher Ausdruck getrennt. Dementsprechend besteht die Prüfung aus vier Teilen:Leseverstehen, Hörverstehen, mündlicher Ausdruck, schriftlicher Ausdruck.

 

 

 

Leseverstehen

 

 

 

Ziel dieses Prüfungsteils ist es, zu erfassen, wie weit der Prüfungsteilnehmer in der Lage ist, geschriebene Texte, die im hochschulbezogenen Kontext relevant sind, angemessen zu rezipieren. Der Teilnehmer soll zeigen, dass er Gesamtzusammenhänge und Einzelheiten, auch unter Einschluss impliziter Informationen, verstehen kann.

 

Die Überprüfung der Fertigkeit Leseverstehen erfolgt anhand von drei Aufgaben zum Leseverstehen, die auf unterschiedlichem Schwierigkeitsniveau angesiedelt sind. Den Aufgaben liegen verschiedene Aufgabentypen und Textsorten zu Grunde.

 

In der ersten Aufgabe werden mehrere Kurztexte zu studienbezogenen Themen präsentiert. Als Aufgabentyp ist eine Zuordnung vorgesehen, d.h. die Kurztexte müssen vorgegebenen Problemen zugeordnet werden.

 

Die zweite Aufgabe hat journalistisch aufbereitete Berichte über Ergebnisse aus Forschung und Wissenschaft als Textvorgabe. Beim Aufgabentyp handelt es sich um dreigliedrige Mehrfachwahlaufgaben, bei denen die Entscheidung getroffen werden muss, welche der vorgegebenen Aussagen dem Text entspricht.

 

In der dritten Aufgabe soll ein Text aus einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift oder einem Fachbuch bearbeitet werden. Der Aufgabentyp erfordert Entscheidungen, ob eine vorgegebene Information auf den Text zutrifft, nicht zutrifft, oder im Text nicht behandelt wird (ja/nein/Text sagt dazu nichts).

 

Dauer: 60 Minuten (inklusive 10 Minuten für die Übertragung der Lösungen auf das Antwortblatt)

 

 

 

Hörverstehen

 

 

 

Ziel dieses Prüfungsteils ist es, zu erfassen, wie weit der Teilnehmer in der Lage ist, gesprochene Texte, die im hochschulbezogenen Kontext relevant sind, angemessen zu rezipieren. Der Teilnehmer soll zeigen, dass er Gesamtzusammenhänge und Einzelheiten, auch unter Einschluss impliziter Informationen, verstehen kann.

 

Die Überprüfung der Fertigkeit Hörverstehen erfolgt anhand von drei Aufgaben zum Hörverstehen, die auf unterschiedlichem Schwierigkeitsniveau angesiedelt sind. In der ersten Aufgabe wird ein Dialog aus dem universitären Alltag präsentiert. Bei diesem Aufgabentyp müssen Stichwörter nach Vorgaben notiert werden.

 

Die zweite Aufgabe hat ein Interview oder eine Gesprächsrunde zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen als Textvorgabe. Der Aufgabentyp erfordert die Entscheidung darüber, ob eine Aussage auf den Text zutrifft oder nicht (richtig/falsch).

 

In der dritten Aufgabe soll ein komplexer monologischer Text bzw. ein Interview mit komplexen monologischen Passagen bearbeitet werden. Der Aufgabentyp fordert das Notieren von Kurzantworten bzw. Stichworten zu Fragen aus dem Text.

 

Dauer: 40 Minuten (inklusive 10 Minuten für die Übertragung der Lösungen auf das Antwortblatt).

 

 

 

Schriftlicher Ausdruck

 

 

 

Ziel des Prüfungsteils ist es, zu überprüfen, wie weit der Teilnehmer in der Lage ist, sich zu einem bestimmten Thema zusammenhängend und angemessen gegliedert zu äußern. Der Teilnehmer ist aufgefordert, einen Text zu verfassen, bei dem zwei Schreibhandlungen realisiert werden sollen: "Beschreiben" und "Argumentieren".

 

Als Vorgabe für das Beschreiben dienen Grafiken, Tabellen oder Diagramme; dabei soll der Teilnehmer die wichtigsten Informationen schriftlich wiedergeben und gegebenenfalls Vergleiche anstellen. In der Aufgabenstellung werden die zu bearbeitenden Punkte genannt, auf die der Teilnehmer bei der Beschreibung der jeweiligen Vorgabe eingehen soll.

 

Bei der Vorgabe für den Aufgabenteil "Argumentieren" ist der Teilnehmer gehalten, zu einem Aspekt eines bestimmten Themas verschiedene Positionen abzuwägen und seinen eigenen Standpunkt begründet darzulegen. Die Vorgabe besteht aus Statements, gegensätzlichen Thesen oder Zitaten.Wie bei der Beschreibung werden auch bei der Aufgabenstellung für die Argumentation die zu bearbeitenden Punkte aufgeführt.

 

Dauer: 60 Minuten.

 

 

 

Mündlicher Ausdruck

 

 

 

Ziel der Prüfung ist es, zu überprüfen, wie weit der Teilnehmer in der Lage ist, verschiedene Sprechhandlungen, die im hochschulbezogenen Kontext relevant sind, angemessen zu realisieren. Der Prüfungsteil besteht aus vier Teilen, die jeweils Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades umfassen:

 

Im ersten Teil soll der Teilnehmer ein Anliegen vortragen, im zweiten Teil stehen situationsbezogene Sprechhandlungen im Mittelpunkt; dazu zählen Informationen einholen/geben, eine dringende Bitte vortragen und jemanden von etwas überzeugen. Im dritten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Sprechhandlung "Beschreiben", während im vierten Teil "Argumentieren" gefordert ist.

 

Bei diesem Prüfungsteil handelt es sich um ein CD-Rom-gesteuertes Format mit MasterCD und Aufgabenheft. Die Aufgaben liegen dem Teilnehmer in gedruckter Form vor, gleichzeitig hört er sie von der CD. Seine Antworten werden auf eine zweite CD aufgenommen.

 

Dauer: 30 Minuten (inklusive 10 Minuten für die Übertragung der Lösungen auf das Antwortblatt).

 

Die gesamte Prüfung dauert ohne Pausen 3 Stunden 10 Minuten. Mit Pausen ca. 5 Stunden. Sie muss an einem Tag abgelegt werden.

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 29 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ