Кафедра екології

Деталі
Батьківська категорія: Структура факультету
Категорія: Кафедра екології

Екологізація вищої освіти України є одним із пріоритетних завдань  Національного плану дій «Освіта для сталого розвитку». Першочергова роль у екологізації національної освіти належить педагогам, що потребує посилення їх фахової підготовки. Формування екологічної компетентності – ключової компетентності фахівців усіх без винятку спеціальностей є стратегічним завданням для  кафедри екології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Кафедру екології було створено у 2001 р. Першим завідувачем кафедри був кандидат біологічних наук, доцент Скиба Ю.А. (2001 по 2011 рр.).

 

З 2011 р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Волошина Наталія Олексіївна. Автор понад 170-ти наукових праць, серед яких 25 патентів на винахід, 38 навчальних посібників та науково-методичних розробок. Очолює науково-методичну раду факультету природничо-географічної освіти та екології, член спеціалізованої вченої ради ради із захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.16-екологія.

Сьогодні кафедра екології забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітнього рівня магістр і ОКР спеціаліст зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Нормативна дисципліна «Екологія» викладається студентам усіх спеціальностей університету.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують  викладання понад 70-ти профільних екологічних дисциплін нормативної та вибіркової частини планів навчального процесу: професор, д.б.н. Волошина Н.О. («Загальна екологія та неоекології», «Екологічна експертиза», «Екологічна епідеміологія та епізоотологія»), доцент, к.пед.н. Лазебна О.М. («Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенної навантаження на довкілля», «Екологічна освіта та виховання», доцент, к.б.н. Шевченко В.Г. («Екологія рослин і тварин», «Екологія людини»), доцент, к.с.-г.н. Компанець Е.В. («Популяційна екологія», «Гідроекологія»), доцент, к.тех.н. Красільнікова Т.М. («Техноекологія та екологічна безпека», «Агроекологія»), старший викладач, к.б.н. Турубара О.В. («Заповіддна справа», «Екологічна біоіндикація»), старший викладач Гармата О.М. («Ландшафтна екологія з основами ґрунтознавства», «Екологія»).

З 2013 р. на кафедрі відкрито аспірантуру, де ведеться підготовка аспірантів денної форми навчання за спеціальністю 03.00.16 – екологія: Стець Г.В., Дудка А.І., Довгаль Г.П., Данілейко Д.О. та здобувача наукового ступеня к.пед.н. Юрченко Н.О.

Кафедрою екології постійно здійснюється оновлення змісту та засобів навчання, пошук нових методів підготовки, які забезпечують удосконалення професійної і практичної підготовки екологів, розроблено та впроваджено нові інноваційні дисципліни, яким немає аналогів у ВНЗ України.

Методична база кафедри постійно оновлюється розробками співробітників. Лише за останні роки видано понад 30 навчальних посібників та методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу, серед яких науково-методичні комплекси із нових впроваджених дисциплін: «Інноваційні методи екологічного контролю» та «Система моніторингу навколишнього середовища в умовах збалансованого розвитку», «Екологія біологічних систем» і «Екологічна епідеміологія та епізоотологія», «Екологічна культура», «Організація еколого-натуралістичної діяльності» та ін.

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є вивчення проблеми забруднення довкілля і пошук ефективних шляхів його контролю, що передбачено науковим напрямом роботи університету: «Соціально-економічні та екологічні проблеми».

При кафедрі працює студентський екологічний гурток, до складу якого входять шість проблемних груп. Студенти-гуртківці беруть активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, конференціях, круглих столах та екологічних акціях. Їх роботу відзначено призовими місцями на олімпіадах та почесними грамотами.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі Малої академії наук Київської області, у складі журі Міжнародних та державних екологічних конкурсів.

У квітні 2016 р. кафедрою було організовано студентську науково-практичну конференцію “Екологічні проблеми сучасності”. До роботи конференції долучилися понад 140 учасників, викладачів і студентів-природничників.

Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор Андрущенко В.П. та декан факультету природничо-географічної освіти професор Покась В.П. урочисто відкрили пленарне засідання і наголосили на важливості обговорення студентською спільнотою екологічних проблем для формування нового екологічного мислення.

Невід’ємним етапом підготовки екологів є навчальні, виробничі та науково-педагогічні практики, під час яких студенти набувають практичних навичок та накопичують матеріал для написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. Вони проводяться на навчально-наукових базах університету, в державних та громадських екологічних установах і на виробництвах: Державна екологічна інспекція України, Авіазавод «Авіант», ПАТ «Росинка», ПАТ «Фармак», КП «Київкомунсервіс», «Екологічна садиба», ЗАТ «Оболонь», ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" та ін.

Випускники кафедри працюють за фахом в установах та закладах державної та приватної форм власності, серед яких ПАТ "АК "Київводоканал", Державна екологічна інспекція в Київській області, КП "Київський міський Будинок природи", здобувають наукові ступені кандидатів наук навчаючись в аспірантурі  рідного факультету та інших науково-дослідних установах України: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного та Інститут гідробіології НАН України та ін.


  

Екскурсія на ПАТ "Київський                Навчальна практика на базі НПП 

картонно-паперовий комбінат              «Синевир»

 Робота в лабораторії

Кафедра екології НПУ ім. Драгоманова на Facebook