Кафедра теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін

Про кафедру

Кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін створена в 1982 році. Першим її завідуючим був професор О.Д.Гончар, пізніше протягом двох років кафедрою керувала професор О.Г.Ярошенко, з 1994 року протягом 15 років її очолював професор І.В.Мороз. У 2010 року завідувачем кафедри обрано професора С.Г. Коберніка.

  

Завідувач кафедри професор Кобернік С.Г.

У штаті кафедри нині працює 5 викладачів. Серед них професор С.Г.Кобернік, доценти Т.Є.Буяло, Т.С.Іваха, О.А.Цуруль, Л.А.Покась.

Колектив кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін


За роки свого існування кафедра стала провідним науково-методичним центром факультету природничо-географічної освіти та екології й забезпечує на належному рівні методичну підготовку висококваліфікованих фахівців з біології, географії та хімії для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
За період своєї діяльності кафедра створила цілісну систему підготовки вчителів природничих дисциплін, яка відповідає сучасним потребам загальноосвітньої школи. Одним із шляхів забезпечення якісно нового рівня вивчення методичних дисциплін є побудова кафедрою навчального процесу на новій концептуально-методичній основі. Так, викладачами кафедри створено комплекти навчальних, організаційно-методичних, матеріально-технічних засобів, що сприяють переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й ефективного використання аудиторного часу. Сучасні навчально-методичні комплекти охоплюють як систему підготовки майбутніх фахівців у цілому, так і конкретні види аудиторних навчальних занять й позааудиторну самостійну роботу студентів. 

Насамперед, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання забезпечено високий науково-теоретичний рівень проведення лекційних, лабораторних, практичних і семінарських занять, різних видів педагогічної та навчальної практик, керівництва самостійною роботою студентів, написання курсових і кваліфікаційних робіт, організації та проведення модульних контрольних робіт, заліків, іспитів та виховних заходів. 
З метою підвищення ефективності методичної підготовки майбутнього вчителя викладачами створено навчально-методичний комплекси (типову програму, навчальні та методичні посібники, дидактичний матеріал) для студентів та вчителів загальноосвітніх шкіл за напрямом підготовки “Біологія”, “Географія” та “Хімія”.

Для оцінювання навчальних досягнень студентів розроблено систему тестових завдань та комплексних модульних контрольних робіт. На аудиторних заняттях систематично й комплексно застосовуються інтерактивні форми, методи, засоби і прийоми. У практиці навчальної роботи переважають активні форми навчання, зокрема проблемні лекції, проведення рольових і ділових дидактичних ігор, організація дискусій. За рахунок елементів моделювання, презентацій творчих розробок і проектів підвищується науково-пошуковий характер лабораторних і практичних занять.

На основі вдосконалення стратегії методичної системи, викладачами кафедри розроблено сучасну модель підготовки майбутнього вчителя біології, хімії та географії й упроваджено в практику розроблені навчально-методичні комплекси, зокрема:

• складено типові навчальні програми методичних дисциплін з оптимальною кількістю та послідовністю вивчення модулів;

• розроблено змістове наповнення організації самостійної роботи студентів; 
• упроваджено оригінальні авторські методики, інтерактивні методи і прийоми роботи, спрямовані на розвиток у студентів умінь та навичок організації творчого навчання учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей; 
• розроблено уніфіковані критерії щодо оцінювання навчальних досягнень студентів; 
• організовано чітку систему загальнотеоретичної підготовки та розвитку методичної майстерності майбутніх учителів.

На кафедрі створена й постійно оновлюється відеотека уроків учителів-методистів, які виборювали звання “Кращого учителя року” в Україні. Викладачі кафедри систематично використовують їх фрагменти під час проведення лабораторних та практичних занять.

Доброю традицією кафедри є залучення студентів до творчого пошуку і розроблення дидактичних матеріалів, у тому числі сценаріїв та змісту інтерактивних форм і прийомів навчання біології, хімії, географії.

Важливе місце у діяльності кафедри посідає науково-методична робота. Викладачі кафедри С.Г. Кобернік, Т.Є. Буяло, О.А. Цуруль, Т.С. Іваха, Л.А. Покась є авторами чинних підручників та навчальних посібників для загальноосвітньої та вищої школи. Серед них відомі в Україні підручники: “Загальна географія” 6 клас, “Материки та океани” 7 клас, «Україна у світі: природа, населення» 8 клас, “Соціально-економічна географія світу” 10 клас.

Викладачами кафедри створено багато навчально-методичних посібників для студентів та вчителів,зокрема: “Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах”, “Географія: довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями”, “Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах для 6-10 класів”, “Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії”, “Хімія щодня. Це треба знати кожному”, “Тестові завдання з методики навчання хімії”, “Хрестоматія з методики навчання біології”, “Формування в учнів біологічних понять”, “Тестові завдання з методики навчання біології”.

Розроблені та постійно вдосконалюються методичні рекомендації й інструктивно-методичні матеріали, щоденники з організації та проведення педагогічних практик студентів III-V курсів та виробничої науково-педагогічної практики для магістрантів.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена на розробці актуальних проблем методики навчання біології, хімії і географії в загальноосвітній школі та методики викладання природничих дисциплін у вищій школі. Вона виконується у двох основних напрямах:

- теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти;
- удосконалення змісту, форм і методів природничо-географічної освіти у вищій педагогічній та загальноосвітній школі.

За результатами наукових досліджень за час існування кафедри викладачами підготовлено і надруковано понад 1000 наукових праць загальним обсягом понад 2000 друкованих аркушів.

Упровадження результатів змісту наукових досліджень відбувається шляхом їх обговорення під час проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку методики навчання біології, хімії та географії, формування особистості вчителя в процесі здобування вищої педагогічної освіти.

На кафедрі плідно працюють три проблемні групи студентів. Майбутні вчителі систематично беруть участь у науково-дослідній роботі, проводять педагогічні експерименти з методики навчання біології, хімії та географії у базових школах. Щороку на кафедрі виконують дипломні та магістерські роботи до 30 студентів. Лише за останні 5 років під керівництвом досвідчених педагогів захищено понад 150 кваліфікаційних робіт. Усі вони високо оцінені профільними ДЕК й більшість результатів досліджень упроваджено в практику навчальної діяльності загальноосвітньої та вищої школи, а їх виконавці рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Студенти з проблемних груп беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, стають переможцями та нагороджуються дипломами.
З 1997 року на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Теорія та методика навчання (хімія, біологія, географія)». Станом на 2015 рік в аспірантурі перебуває 7 аспірантів та здобувачів. За час існування кафедри викладачами підготовлено і захищено 8 кандидатських та 2 докторські дисертації.

 Викладачі кафедри систематично здійснюють зв’язки із закладами освіти України, особливо з базовими для проходження педагогічних практик загальноосвітніми школами, надають учителям науково-методичну допомогу, яка реалізується за такими напрямами:

− авторські курси лекцій з актуальних методичних проблем; 
− організація і проведення тематичних семінарів і круглих столів у різних областях України;

− участь у проведенні різних етапів Всеукраїнських шкільних біологічних, хімічних і географічних олімпіад;

− консультації вчителям, допомога в зміцненні навчально-матеріальної бази кабінетів географії, біології, хімії шкіл міста Києва та області; 
− участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, педагогічних нарад учителів;

− проведення профорієнтаційної роботи в учнівських колективах, особливо серед старшокласників;

− вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду роботи вчителів біології, географії, хімії.

Зміцненню зв’язків із загальноосвітніми навчальними закладами сприяють регулярні виїзні засідання кафедри в базових школах м. Києва. 
Особливу увагу кафедра приділяє розвитку і зміцненню зв’язків з колишніми випускниками нашого факультету, вивчає досвід їх роботи, поширює кращі професійні досягнення серед студентів, організовує творчі зустрічі й круглі столи. На педагогічну практику студенти спрямовуються до кращих учителів випускників університету.

Викладачі кафедри є членами робочих груп, науково-методичних комісій та експертних рад Міністерства освіти і науки України, університету та факультету, беруть активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з географії, біології, хімії, входять до складу журі щодо оцінювання робіт МАН.

Багато років кафедра підтримує зв’язки й реалізує спільні проекти з Інститутом педагогіки НАПН України, Національним еколого-натуралістичним центром, обласними інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
За вагомі досягнення у своїй професійній діяльності викладачі кафедри мають такі здобутки:

- почесне звання Заслуженого вчителя України присвоєно С.Г. Коберніку.

-   мають звання «Відмінник освіти України»;

- нагороджені грамотами та нагрудними знаками МОН та НАПН України.

- лауреат премії Президента України для молодих учених - О.А. Цуруль.

 

23 червня 2016 року на заключному у цьому навчальному році засіданні Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова оголосили результати рейтингового оцінювання діяльності факультетів, кафедр та викладачів вишу у 2015/2016 н. р.

У номінації «Краща кафедра» третє місце  здобула

кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології (завідувач – професор Сергій Кобернік). 

Відкриті навчальні заняття

Відкриту лекція з методики навчання географії проводить професор Кобернік С.Г.

(травень 2016 р)

Перевірка результатів позааудиторної самостійної роботи

Творчий пошук студентів на лабораторному заняті з МНГ

Виховна робота викладачів кафедри зі студентами у гуртожитку

12 травня 2016 року на базі гуртожитку № 7, де проживають студенти нашого факультету у межах декади чергування викладачів кафедри доцентами Іваха Т.С. та Буяло Т.Є. було проведено виховний захід на тему «Патріотичне виховання школярів у роботі майбутніх учителів предметів освітньої галузі «Природознавство». У заході взяли участь 23 студенти 3-4 курсів. 

Виступає студент з мультимедійною презентацією

Обговорення доповідей

 

Наукова співпраця

Науково-методичний семінар за участю викладачів кафедри

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 20 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ