Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

У 1976 році на природничо-географічному  факультеті  була створена кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни, яка відокремилась від кафедри зоології. Очолив її доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С.. До складу кафедри входили доценти: Міхновська К.Г., Ляшенко Г.І., Третяк М.А., Шабатура М.Н., Хоменко Б.Г.; асистенти: Пушкарьов І.К., Страшко С.В., Солнцева В.В.;  ст.лаборант Савосько Н.О., препаратор Островська Л.С.

Колектив кафедри проводив наукові дослідження в трьох напрямках:

-перший з них - базальний ритм трофіки. Початок цим дослідженням поклав професор І.С. Кучеров, який відкрив нову біологічну закономірність довгоперіодичний (інфрадіанний) біологічний ритм, що дістав назву базального;

-другий напрям був пов’язаний з морфологією людини і тварин (керівник доц. Б.Г. Хоменко).

-третя проблема (прикладна), була пов’язана з народногосподарською тематикою. що розробляється на госпдоговірних засадах. Вчені досліджували питання життєзабезпечення людини в замкнутій екологічній системі та способи електричної стимуляції м’язів людини (керівник доц. М.Н.Шабатура).

В 1981 році вийшов з друку перший на Україні навчальний посібник написаний українською мовою “Фізіологія людини” для студентів природничих факультетів (проф.Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М.)

У 1987 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор біологічних наук, професор М.Н. Шабатура.

Кафедра проводить наукові дослідження фундаментального явища життя – біологічних ритмів. З цієї проблеми захищені дві докторські і три кандидатські дисертації. На кафедрі  виконується значний обсяг госпдоговірних тем з проблем космічної біології й медицини, впливу наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції на психофізіологічні характеристики дітей, що знаходяться в зонах, забруднених радіонуклідами. Науковий доробок кафедри складає  понад 300 публікацій. Серед них  4  навчальні посібники,  2 монографії, статті в міжнародних та республіканських  журналах.

1992 році кафедру було поділено на дві: анатомії, гігієни та розвитку дітей та фізіології людини. Кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей очолив доктор біологічних наук, професор Хоменко Б.Г. До складу кафедри анатомії, гігієни та розвитку дітей входили викладачі: Благодарова О.В., Гуло В.Л., Клюбіна Т.С., Котляревська В.А., Ляшенко Г.І., Макарова С.Г., Міхновська К.Г., Стопкань В.В., Третяк М.А., а завідувачем кафедри фізіології людини став доктор біологічних наук, професор Шабатура Микола  Никонорович. До складу кафедри ввійшли доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С., доценти: Страшко С.В.,  Федько В.О., ст. викладач Солнцева В.В., асистент Колісниченко О.В..  Кафедрами підтримувались тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т. Шевченка, з інститутом фізіології імені О. Богомольця, і з кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів, з університетом Дружби народів (Москва).

З 1995 року кафедра фізіології людини одна із перших на факультеті розпочала розробку комп’ютерних програм викладання курсу фізіологія людини та анімації фізіологічних процесів. З цього напрямку розроблено і викладається спецкурс використання нових комп’ютерних технологій для викладання курсу “Фізіологія людини” (доцент Федько В.О.).

В цьому ж році розпочато розробку фундаментальної теми “Роль біологічних ритмів в процесах розвитку і старіння”. В 1998 році вийшли з друку підручник для середніх шкіл “Біологія людини 8-9 клас”(Шабатура М.Н. та ін.), який перекладено на угорську і румунську мови, монографія “Біоритм спорт, здоров”я” (Шабатура М.Н., Агаджанян Н.А.).

В 2001 році кафедру анатомії, гігієни та розвитку дітей і кафедру фізіології знову об’єднали. Кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив Заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської АН, доктор біологічних наук, професор Хоменко Борис Григорович.

Борис Григорович був відомим спеціалістом в галузі морфології, фізіології. Його наукові дослідження та методичні розробки були присвячені актуальним питанням вікової фізіології, порівняльної морфології та морфо-функціональному аналізу систем органів дитячого організму в нормі та патології.

Професор Хоменко Б.Г. написав більш як 200 наукових праць, в тому числі три монографії (видавництво “Наукова думка”). Дві монографії були перевидані в США. Борис Григорович мав почесні нагороди від президента України, Міністерства освіти та мера м. Києва.

З 2003  по 2004 рік кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Федько Віктор Олексійович.

В 2005 році кафедру анатомії, фізіології та шкільної гігієни очолив доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.

Завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни, доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Плиска Олександр Іванович є відомим спеціалістом в галузі  фізіології, патофізіології та фармакології серцево-судинної системи; фізіології вищої нервової діяльності, фізіології та патофізіології обміну речовин та травної системи. Його науковий доробок нараховує біля 240 наукових праць. З них біля 30 у далекому зарубіжжі та 40 – монографій, підручників, навчальних посібників, програм тощо. 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: фізіологія людини і тварин, порівняльна фізіологія, фізіологія адаптаційних систем організму, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія людини, гістологія з основами ембріології, цитологія, імунологія, біофізика, вікова фізіологія та шкільна гігієна, валеологія, молекулярна біологія, загальна гігієна і санітарія, медична допомога у туризмі. На сьогоднішній день робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем  фізіології людини, анатомії, вікової фізіології, валеології, розвитку та гігієни дітей, що випливає з напрямку наукових досліджень “Природно-математичні науки”.

Доктор медичних наук, професор Плиска О.І. проводить лекційне заняття з дисципліни «Фізіологія вищої нервової діяльності»

.

Лекційне заняття з дисципліни «Фізіологія людини і тварин» проводить доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Засідання наукового гуртка кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни проводить кандидат біологічних наук, доцент Благодарова О.В. 

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Лебединець Н.В. проводить консультацію зі студенткою щодо написання дипломної роботи.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Кадошнікова І.В. проводить практичне заняття з дисципліни «Фізіологія адаптаційних систем».

З метою розвитку національної освіти кафедрою розроблені і видані підручники, навчально-методичні посібники українською мовою фізіологія людини і тварин, біофізика, імунологія, молекулярна біологія, фізіологія вищої нервової діяльності для вищих педагогічних навчальних закладів.

Перспективний напрямок роботи кафедри в галузі вищої освіти - створення міжрегіонального центру з проблем валеології, теорії і практики формування здорового способу життя та лікувальної педагогіки.

Кафедра має тісні зв’язки з кафедрою фізіології людини Національного університету імені Т.Шевченка з якою вперше розроблено програму з курсу “Фізіологія людини і тварин” для вузів й для складання кандидатських екзаменів, з інститутом фізіології ім.О.Богомольця, інститутом серцево-судинної хірургії та з  інститутом герентології  із кафедрами анатомії та фізіології людини Херсонського та Луцького університетів.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності якою керує доктор медичних наук, професор Плиска О.І.

Інтенсивна наукова робота, яку ведуть викладачі, завжди приваблює студентів. Вони з охотою та інтересом включаються у науковий пошук своїх наставників, беруть активну участь разом з викладачами у науково-практичних конференціях, пишуть статті у наукові журнали «Довкілля та здоров’я», в збірник «Освіта і наука у вимірах ХХІ століття». Тематика, над якою вони працюють визначає теми бакалаврських,  дипломних робіт та магістерських робіт, коло інтересів у майбутній діяльності.

Щороку на кафедрі захищається 5 магістерських, 10 дипломних робіт та 10 бакалаврських робіт ряд із них беруть участь в всеукраїнських  конкурсах, олімпіадах  де отримують  Дипломи у номінації «за найкраще виконання завдань практичного туру з «Фізіологія людини і тварин», а також удостоєні “Почесних грамот”.